วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน และสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สาขาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน และสาขาวิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้สามารถให้บริการทางทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ในเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม

สมัครด้วยตนเองที่คณะฯ
สมัครทางไปรษณีย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนที่ค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่าที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2.50 สามารถยื่นผลการเรียนระดับหลังปริญญา (ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือปริญญาโท) ประกอบการพิจารณารับคัดเลือกตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกของคณะฯ
 3. กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
 4. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย หรือในกรณีที่เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับภาษาอังกฤษจากประเทศที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องไม่อยู่ในระหว่างคดีฟ้องร้องใดๆ ในกรณีที่เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติ หากได้รับการคัดเลือกแล้วสามารถฝึกปฏิบัติการทางคลินิกได้ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ประจำหลักสูตรเท่านั้น
 1. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 2. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ คือ มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.5 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

 1. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง พร้อมชำระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บา่ท) ด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัยชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 2. ส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บา่ท) ผ่านการโอนเข้าบัญชี
  เลขที่บัญชี : 178-2-41233-5
  ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง

สำเนาหลักฐานการโอนเงินและจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร: 0-2986-9213 ต่อ 7155
โทรสาร: 0-2986-9205

หลักฐานและเอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามเป็นที่เรียบร้อย
 2. ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บา่ท)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและใบผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
 5. บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
 6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบและศึกษาต่อกรณีได้รับการคัดเลือก
 1. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS ดังนี้

  7.1) ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

  7.2) ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับสำเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ