วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรทวิภาษา)

ผลิตมหาบัณฑิตที่บูรณาการความรู้จากสหวิทยาการ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมรากเทียม ไทยและต่างประเทศแบบองค์รวม และสามารถวิจัยไปสู่การพัฒนานวัตกรรมรากเทียม เพื่อสุขภาพช่องปาก ของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม

สมัครด้วยตนเองที่คณะฯ
สมัครทางไปรษณีย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในหรือ ต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่มีใบสำเร็จการศึกษาหรือมีใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมจากสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองวิทยฐานะ
 2. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ดี โดยผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 โดยเป็นผลสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

 1. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง พร้อมชำระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บา่ท) ด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัยชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 2. ส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บา่ท) ผ่านการโอนเข้าบัญชี
  เลขที่บัญชี : 178-2-41233-5
  ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง

สำเนาหลักฐานการโอนเงินและจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร: 0-2986-9213 ต่อ 7155
โทรสาร: 0-2986-9205

หลักฐานและเอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามเป็นที่เรียบร้อย
 2. ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและใบผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
 5. บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
 6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบและศึกษาต่อกรณีได้รับการคัดเลือก
 1. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS ดังนี้ 7.1) ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 7.2) ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือ ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก่อนกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์
หมายเหตุ: หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับสำเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนา เอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ