ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ก้าวทันต่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผสมผสานกับการพัฒนาวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์เฉพาะทาง ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม

สมัครด้วยตนเองที่คณะฯ
สมัครทางไปรษณีย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตามแผนการศึกษา

 1. แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1

  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแบบ

  1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
  (2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง

 2. แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ ๒ (ทำงานวิจัย ณ หน่วยงานต้นสังกัด)

  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแบบ

  1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
  (2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าผลงานดังกล่าวกระทำด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่

 3. แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 1

  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแบบ

  2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
  (2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50

 1. แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2
  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองแบบ2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50ทั้งสองแบบต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่รับรองโดยทันตแพทยสภาจากประเทศที่สำเร็จการศึกษา กรณีนักศึกษาต่างชาติต้องมีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 2. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ คือ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

 1. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง พร้อมชำระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บา่ท) ด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัยชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 2. ส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท) ผ่านการโอนเข้าบัญชี
  เลขที่บัญชี : 178-2-41233-5
  ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง

สำเนาหลักฐานการโอนเงินและจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร: 0-2986-9213 ต่อ 7155
โทรสาร: 0-2986-9205

หลักฐานและเอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามเป็นที่เรียบร้อย
 2. ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) หรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและใบผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
 5. บันทึกผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
 6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบและศึกษาต่อกรณีได้รับการคัดเลือก
 1. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET และ IELTS ดังนี้
  7.1) ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

  7.2) ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์

 2. เอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการทำวิจัย (Concept Paper on Research Topic)

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับสำเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ