ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

ผลิตทันตแพทย์ตามมาตรฐานนานาชาติ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสมัยโลกาภิวัฒน์
กลุ่มที่ 1 :ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการทดสอบ BMAT, คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์

กลุ่มที่ 2 :ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี

รับผู้สำเร็จการหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ (โดยกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี)

ดาวน์โหลด

กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

ช่วงเวลารับสมัคร

ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผนการรับนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนจะต้องมีใบรับรองเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ

(นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่สมัคร
 2. เป็นผู้กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ระดับคะแนนเต็ม = 4) โดยมีระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษามาไม่ต่ำกว่าระดับ C
 • แสดงผลการทดสอบความสามารถทางภษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แสดงผลการทดสอบความรู้มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
 2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสำคัญ (แบบฟอร์มใบสมัครให้ผู้สมัครนำมาเป็นหลักฐานในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย)
 3. ผู้สมัครนำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท หากผู้สมัครรายใดมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบTeller Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
 4. ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัครและบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารฯ จะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครพร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารฯ เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีความผิดพลาดต้องแจ้งขอแก้ไขกับธนาคารทันที เพื่อประโยชน์ของตนเอง)
 1. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.cicm.tu.ac.th โดยเลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะ ใส่รหัสเข้าสู่ระบบ
 2. หากผู้สมัครต้องการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ และจะสมัครในหลักสูตรใหม่ จะสามารถทำผ่านระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้
  6.1) ทำการยกเลิกหลักสูตรที่สมัคร
  6.2) ดำเนืนการสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ต้องการตามขั้นตอนการรับสมัครที่กำหนด
  6.3) จะดำเนินการยกเลิกหลักสูตรที่สมัครไว้ หรือ สมัครหลักสูตรใหม่ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 3. กรณีการนำใบสมัครที่ทำการยกเลิกในระบบแล้วไปชำระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใดๆทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนำข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนำใบสมัครไปชำระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยว่าเป็นฉบับที่ถูกต้อง และไม่ได้ทำรายการยกเลิกไปแล้ว

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. คะแนนสอบ BMAT ให้เป็นไปตามประกาศของ Cambridge Admission Test
 2. วันสอบสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี
  2.1) แบบฟอร์มการรายงานตัวฯ
  2.2) ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัครพร้อมใบสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่พิมพ์ประวัติทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.cicm.tu.ac.th
  2.3) บัตรประจำตัวประชาชน

2.4) ใบแสดงผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
2.5) ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือ รับรองจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และกรณีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำข้อมูลเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการสอบ มาแสดงเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ
2.6) ใบแสดงผลการสอบ IGCSE/GCSE/GCE AS หรือ GCE A Level หรือ IB หรือ SAT II

ผู้สมัครสอบสามารถส่งผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อ 2. ภายในเดือน กรกฎาคม 2561