ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

เป็นหลักสูตรต่อยอดสำหรับทันตาภิบาลที่ต้องการปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริงในชุมชน

ช่วงเวลารับสมัคร

ไม่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สัญชาติไทย
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
 3. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขหรือผู้ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น และต้องปฏิบัติงานมาอย่างน้อย 2 ปี
 1. ผ่านการตรวจสุขภาพ และรับรองผลโดยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 2. ผลการสอบ TU-GET (ไม่เกิน 2 ปี)

ขั้นตอนการสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

 1. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง พร้อมชำระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท) ด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัยชั้น 8 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 2. ส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัคร 500 บาท (ค่าใบสมัคร 150 บาท, ค่าสมัคร 350 บาท) ผ่านการโอนเข้าบัญชี
  เลขที่บัญชี : 178-2-41233-5
  ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง

สำเนาหลักฐานการโอนเงินและจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ชั้น 8 อาคารราชสุดา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร: 0-2986-9213 ต่อ 7155
โทรสาร: 0-2986-9205

หลักฐานและเอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และได้กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
 2. สำเนา ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)
 3. สำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่ได้รับ
 4. สำเนาหลักฐานแสดงผลการสอบ TU-GET (สามารถดูรายละเอียดการสอบได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th)
 5. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารด้านหน้า-ด้านหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล ลงในสำเนาหลักฐาน)
 1. แบบรายงานผลการตรวจร่างกายของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลนี้ได้ที่ www.dentistry.tu.ac.th
 2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  (โดยต้องมีตราประทับของหน่วยงาน หากไม่มีตราประทับของหน่วยงานถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์)
 3. การรับรองสำเนาเอกสาร ข้อ 1. - 7. ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง และนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันที่มาสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครต้องรับรองตนเองในด้านคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ ในกรณีคณะฯ/มหาวิทยาลัยมีข้อสงสัยอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและกรณีที่พบว่าไม่เป็นความจริงจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาทันที

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหากเป็นฉบับสำเนา ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ