ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย และงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐาน

ดาวน์โหลด

ช่วงเวลารับสมัคร

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่สมัคร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2524 เป็นต้นไป)
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ระบุแผนการเรียน และต้องเป็นผู้ที่ได้รับเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. มีความประพฤติดี
 1. มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางคดีอาญา
 3. ผ่านเกณฑ์สุขภาพตามข้อ ๕
 4. สามารถปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบข้อบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ได้

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการ ได้ในเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครด้วยตนเองและรับสมัครทาง E-mail ระหว่างเดือนรกฎาคม - เดือนสิงหาคม (ดูจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัครเป็นสำคัญ)
 3. ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท เข้าบัญชี
  ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  เลขที่ 050-2-53438-1
  ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ (ประกาศนียบัตรผู้ช่วย)
 4. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
 5. ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครที่มีลายเซ็นลงนามรับรองเอกสารดังต่อไปนี้
 6. ผู้สมัครจะต้องการนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันที่สอบข้อเขียน
 7. ในกรณีคณะฯ มีข้อสงสัยอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและกรณีที่พบว่าไม่เป็นความจริงจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาทันที

สมัครด้วยตนเอง (ฉบับจริง)

ยื่นได้ที่งานวิชาการและประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ชั้น 9 อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

สมัครทาง E-mail (สำเนา)

ส่งอีเมลมาที่ buas.suphattra@gmail.com (โดยถือวันที่สิ้นสุดวันรับสมัครเป็นสำคัญ) ให้นำเอกสารการสมัครฉบับจริงมายื่นวันสอบข้อเขียน

ทั้งนี้ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครทุกกรณี
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/

หลักฐานและเอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครที่ติดรูปของผู้สมัครขนาด 2 นิ้ว และได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 2. ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคเรียนสุดท้าย (เฉพาะผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา เมื่อทราบผลการสอบแล้วให้นำใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมฉบับสมบูรณ์ มายื่นในวันสอบข้อเขียน)
 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Transcript)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ให้ด้านหน้าและหลังบัตรอยู่ในสำเนาหน้าเดียวกัน)
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
 3. สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
 4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูปให้ชัดเจน) บรรจุในซองพลาสติกใส