ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ก่อนปริญญา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 

ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรต่อเนื่อง)

ช่วงเวลารับสมัคร

ปริญญาตรี(ปกติ)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 6 ปี
-

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (New Tract) 5 ปี
- ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

(ทิวภาษา)

ปริญญาโท (ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต)


- วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์
- วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม - วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

ช่วงเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

ช่วงเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564