กับ 9 หลักสูตรเข้มข้นจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่จะช่วยพัฒนาทันตบุคคลากรให้พร้อม
ดูแลทุกคนอย่างรอบด้าน

คลิกที่หลักสูตรเพื่อดูข้อมูลการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร

ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรต่อเนื่อง)
ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต